Japanese-SamuraiのCM動画を作成しました

Crypt FusionArt JapaneseのCM動画を作成しました。